Regulamin dla rekonstruktorów

Zasady bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w Polach Chwały

Regulamin dla rekonstruktorów:

Postanowienia ogólne

 1. Udział w rekonstrukcji jest dobrowolny.
 2. Na czas imprezy Rekonstruktorzy mogą korzystać z wyznaczonych wokół Zamku obozów historycznych, noclegów w szkole oraz innych ustalonych indywidualnie miejscach.
 3. Rekonstruktorzy otrzymają możliwość skorzystania z bieżącej wody, sanitariatów, a także dwóch posiłków dziennie (w sobotę i w niedzielę), wydawanych na podstawie identyfikatorów z imprezy.
 4. Podczas przebywania w obozach historycznych Rekonstruktorzy muszą się stosować do poleceń wyznaczonych przez Organizatorów osób odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku w obozach, zwanych dalej Oboźnymi.
 5. W przypadku niestosowania się do poleceń Oboźnego ma on prawo wezwać Policję lub zgłosić Organizatorom osobę/grupę do wykluczenia z imprezy z tytułu nieprzestrzegania regulaminu.
 6. W obozach zakazuje się używania broni czarnoprochowej oraz innych replik broni naśladujących odgłosy strzału w godzinach 22.00-6.00
 7. Rekonstruktorzy zobowiązani są do godnego zachowania, by nie uwłaczać tradycjom polskiego oręża, mundurom jednostek, które noszą oraz moralności publicznej. W szczególności dotyczy to obowiązku zachowania porządku w obozowiskach i innych miejscach noclegów.
 8. W czasie parad, przemarszów i wart rekonstruktor zobowiązany jest zachować ciszę, nie komentować głośno wydarzeń, oraz zachować kulturę języka.

Rekonstruowanie armii państw totalitarnych

 1. Grupy rekonstruujące armie państw totalitarnych (III Rzesza, ZSRR itd.) nie mogą poruszać się w pełnym umundurowaniu poza terenem Imprezy. W trakcie Imprezy członkowie ww. grup powinni bezwzględnie nosić w widocznym miejscu identyfikator Imprezy. Identyfikatory mogą być zdejmowane jedynie na czas pokazów. Niestosowanie się do tego przepisu może oznaczać podjęcie przez Organizatorów sankcji przewidzianych w regulaminach imprezy.
 2. Obozy grup rekonstruujących armie państw totalitarnych (III Rzesza, ZSRR itd.) zostaną oznaczone dodatkową tabliczką dostarczoną przez Organizatorów i umieszczoną w widocznym miejscu, w której Organizator podkreśli, że obóz taki ma charakter rekonstrukcji historycznej i nie służy promocji ideologii totalitarnych.
 3. Zabrania się
  1. a. noszenia mundurów formacji uznanych za zbrodnicze (np. SS, SD), organizacji politycznych, policyjnych państw totalitarnych (HJ, BDM, Sipo, NKWD, Smiersz, partia nazistowska, partia komunistyczna, itp.) poza momentami właściwych pokazów, w których taki mundur jest wykorzystywany;
  2. handlu i wystawiania jakichkolwiek pamiątek lub replik pamiątek związanych z wymienionymi w p. 9 ustrojami;
  3. promocji ustrojów totalitarnych w dowolnej formie, zgodnie z zapisami art. 13 Konstytucji RP oraz art. 256 Kodeksu Karnego;

  Osoby niestosujące się do powyższych zakazów będą usuwane z terenu imprezy lub przekazywane Policji.

Pokazy na hipodromie

 1. Uczestnictwo w poszczególnych pokazach na hipodromie należy uzgodnić z Koordynatorem Pokazów. Uwaga – osoby przyjeżdżające na imprezę samodzielnie są obowiązane brać udział w pokazach wyłącznie dołączywszy do oddziału/grupy stosownego dla odtwarzanego przez siebie okresu historycznego.
 2. Uczestniczący w pokazach na hipodromie zobowiązani są do zachowania godzin pokazów wyznaczonych w programie Imprezy.
 3. Uczestniczący w rekonstrukcji winni wziąć udział w próbie przeprowadzanej na hipodromie, odpowiedniej dla odtwarzanego przez siebie okresu. Godziny prób wyznacza Koordynator Pokazów.
 4. Uczestnik pokazów zobowiązany jest wykonywać polecenia osób dowodzących w trakcie rekonstrukcji. W szczególności zaś stosować się do poleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w pokazach w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem środków odurzających. Osoby nie przestrzegające zakazu wykluczane są z uczestnictwa w trybie natychmiastowym i przekazywane Policji.
 6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z pokazów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania wszelkich przypadających na danego Uczestnika świadczeń, bądź też obniżenia ich w przypadku grupy, do której należy Uczestnik, o część na niego przypadającą.
 7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów, zaleceń Organizatorów i jego służb porządkowych, oraz osób dowodzących, a w szczególności do zachowania wszelkich środków ostrożności przy używaniu broni, koni, środków transportu i materiałów pirotechnicznych.
 8. Wszelkie sceny walk oraz pozorowane starcia wręcz należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, szczególnie ostrożnie, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia obecnych osób i zwierząt.
 9. Zabrania się prezentowania w czasie pokazów scen egzekucji oraz innych mogących naruszyć moralność publiczną.

Defilada i okazowanie

 1. Uczestnicy rekonstrukcji historycznej mają pełne prawo do przemarszu w ramach defilady grup rekonstrukcyjnych przez Niepołomice oraz do wzięcia udziału w Okazowaniu Wojska Wszelakiego na hipodromie. Nazwy poszczególnych oddziałów/grup powinny zostać przekazane Organizatorom najpóźniej do soboty, do godz. 12.00. Rekonstruktorzy indywidualni mogą wziąć udział w defiladzie i Okazowaniu dołączywszy do oddziału/grupy stosownego dla odtwarzanego przez siebie okresu historycznego. Kolejność grup w ramach defilady zostanie uzgodniona z Organizatorami.

Rozliczenia finansowe

 1. Organizatorzy nie płacą grupom żadnej formy żołdu/gratyfikacji z tytułu uczestnictwa w imprezie. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów pod warunkiem uzgodnienia ich z Organizatorami oraz przedstawienia ich na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
 2. Organizatorzy przedstawią wzory umów z tytułu zwrotu uzgodnionych kosztów przed rejestracją grup. Umowy podpisywane będą w trakcie imprezy.
 3. Osoby ubiegające się o zwrot kosztów obowiązane są wziąć udział w imprezie co najmniej do godziny 14.00 w niedzielę.
 4. Organizatorzy wypłacać będą zwrot uzgodnionych kosztów wyłącznie przelewem, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Spowodowany przez Uczestników:
  1. brak udziału w zadeklarowanych punktach programu Imprezy;
  2. niedotrzymanie warunków dotyczących ilości rekonstruktorów, jednostek sprzętu, koni lub innych elementów pokazów;
  3. brak udziału w imprezie w wyznaczonych godzinach;

  skutkuje anulowaniem przez Organizatorów wszelkich przypadających na danego Uczestnika świadczeń, bądź też obniżenia ich w przypadku grupy, do której należy Uczestnik, o część przypadającą na brakujących ludzi/konie/sprzęt.

Postanowienia końcowe

 1. Rekonstruktorzy posługujący się w czasie pokazów bronią czarnoprochową obowiązani są przestrzegać regulaminu stosowania broni czarnoprochowej.
 2. W zakresie nieujętym powyżej obowiązują przepisy pozostałych regulaminów imprezy, prawa lokalnego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.