Regulamin korzystania z broni czarnoprochowej

Regulamin stosowania broni czarnoprochowej

 1. Proch jest materiałem wybuchowym, dlatego należy zawsze posługiwać się nim z najwyższą uwagą. Broni czarnoprochowej i prochu mogą używać jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Do robienia ładunków stosujemy jak najcieńszy papier (gazetowy, pakowy lub kserograficzny). Zabronione jest stosowanie wszelkich tekturek, papierów lakierowanych, itd.
 3. Ładunki należy robić na otwartej przestrzeni, z daleka od urządzeń generujących ładunek elektrycznych, źródeł otwartego ognia, itd. Zabrania się palenia przy robieniu ładunków bądź też w pobliżu (dystans ok. 20 mentrów) osoby robiącej ładunki.
 4. Nie przechowujemy prochu w pojemnikach wykonanych z metalu lub innych materiałów mogących łatwo generować iskrę lub ładunek elektryczny. Do ich otwierania nie używamy metalowych narzędzi. Uwaga – Organizatorzy nie gwarantują pojemników do przechowywania ładunków i prochu.
 5. W czasie robienia ładunków nie korzystamy z metalowych lub szklanych naczyń. Do napełniania ładunków używamy drewnianych narzędzi.
 6. Zabrania się wsypywania prochu do nieprzeznaczonych do tego pojemników (np. popielniczek), zabaw i demonstracji z użyciem prochu. Wszelkie niewykorzystane resztki prochu należy przesypać z powrotem do pojemników, w których się znajdował.
 7. Podczas pokazów rekonstrukcyjnych każda z grup ma obowiązek delegować zbrojmistrza, który nie będzie brał udziału w walce. Zbrojmistrz zostanie przedstawiony Koordynatorowi Pokazów. Zbrojmistrz przenosi dodatkowy stempel, narzędzia do broni (klucz, grajcar, itd.) dodatkowe ładunki i apteczkę. Rolą zbrojmistrza jest pilnować czy wszyscy żołnierze wystrzelili (w razie potrzeby zgłasza to strzelającym), a także pomagać im w usuwaniu drobnych awarii.
 8. Podczas pokazów z użyciem broni czarnoprochowej – osoby przyjeżdżające na imprezę samodzielnie mogą brać w nich udział wyłącznie dołączywszy do oddziału/grupy stosownego dla odtwarzanego przez siebie okresu historycznego
 9. Zabrania się mierzyć do kogokolwiek i czegokolwiek z broni czarnoprochowej!
 10. Zabrania się używania niesprawnej broni.
 11. Sugeruje się stosowanie do regulaminów z epoki. Własna inwencja jest niemile widziana.
 12. Zabrania się (nawet dla demonstracji) wkładania do luf: pocisków, kul, przybitek filcowych lub innych przedmiotów, które mogą zostać wystrzelone z lufy.
 13. Nakazuje się w czasie pokazów rekonstrukcyjnych strzelać w ziemię na ok. 10-15 metrów przed czołem własnego szyku (przed sobą). Jeżeli przeciwnik jest bliżej należy mierzyć nad jego głową.
 14. Stojąc w szyku rekonstruktorzy strzelają tylko na komendy. Nadmierny pośpiech jest niewskazany.
 15. Jeśli dana grupa podczas ładowania korzysta ze stempli (pobojczyków), dowodzący ma obowiązek po każdym załadowaniu sprawdzić czy jego podkomendni wyjęli je z luf.
 16. W przypadku jeśli rekonstruktor nie mam pewności czy jego broń wypaliła, podnosi lufę do góry i zgłasza to dowódcy. Dowódca ma obowiązek nakazać mu wyjście z szyku do zbrojmistrza, który może sprawdzić broń, wykręcić ładunek, wystrzelić go w bezpiecznym miejscu (w powietrze lub w ziemię). Zabrania się przenoszenia broni, co do której zachodzi podejrzenie, że nie wypaliła w inny sposób niż lufą do góry.
 17. Zabrania się korzystania podczas pozorowanych starć z bagnetów.
 18. Podczas strzelania z dwóch lub więcej szeregów osoby stojące z tyłu powinny pamiętać o bezpieczeństwie osób stojących przed nimi.
 19. Zabrania się strzelania z dział lub innej broni artyleryjskiej, jeśli przed lufą znajdują się ludzie. Zabrania się również wybiegania przed prowadzące ogień działa.
 20. Zasada generalna: zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu lub innych środków odurzających przez osoby, które mają używać broni czarnoprochowej przed jej użyciem! Jeśli Organizatorzy powezmą podejrzenie, że osoby mające używać broni czarnoprochowej znajdują się pod wpływem ww. środków, na teren imprezy zostanie wezwana Policja celem sprawdzenia takiej osoby. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Organizatorów osoby nietrzeźwe zostaną bezwzględnie usunięte z terenu imprezy bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 21. Organizatorzy mają prawo powołać Zbrojmistrzów Generalnych – własnych przedstawicieli czuwających nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, sprawdzania stanu technicznego broni, itp. Ich funkcję mogą pełnić także Oboźni właściwi dla danego okresu historycznego.
 22. Podczas przebywania w obozie broń powinna być ustawiona w kozły lub w inny sposób zabezpieczona. Wszystkie ładunki muszą znajdować się w ładownicach lub zamykanych pojemnikach, cały proch również musi zostać schowany do właściwych, zamykanych pojemników, poza dostępem osób postronnych.
 23. Wszelkie ćwiczenia w obozie powinny być prowadzone przy zachowaniu powyższych reguł bezpieczeństwa. Zabrania się prowadzenia ognia w bezpośredniej bliskości namiotów, budynków, w zamkniętej przestrzeni i na Zamku.
 24. Zabrania się chodzenia z bronią czarnoprochową do lokali gastronomicznych, sklepów, punktów usługowych.
 25. Zabrania się prowadzenia ognia z broni czarnoprochowej w godzinach 19.00-8.00
 26. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem osoby/grupy z terenu imprezy bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.