Regulamin imprezy

Zasady obowiązujące na imprezie Pola Chwały

Regulamin Imprezy: Otwarte Spotkania Wargamingowe „Pola Chwały”

 1. Miejscem Imprezy jest Zamek Królewski w Niepołomicach, a także otaczające go ogrody, hipodrom oraz teren wszystkich obozów założonych przez grupy rekonstrukcyjne, miejsca noclegów Uczestników i Widzów Imprezy, miejsca wydawania posiłków oraz miejsca rekonstrukcji oraz innych wydarzeń towarzyszących Imprezie.
 2. Regulamin jest wydany przez Fundację POLA CHWAŁY, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, zwanych dalej łącznie ORGANIZATORAMI.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza (zarówno do Uczestników Imprezy, jak i do Widzów). Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. W czasie zorganizowanych przemarszów wchodzących w skład Imprezy, które odbywają się poza terenem Imprezy, Uczestnicy jak i Widzowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba biorąca aktywny udział w programie Imprezy. Uczestnicy rekonstrukcji historycznych nazywani są w niniejszym Regulaminie rekonstruktorami.
 5. Widzem jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Impreza.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 7. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym     wydarzeniem.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • materiałów wybuchowych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • wyrobów pirotechnicznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 9. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje (kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników);
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
  4. osób propagujących idee ustrojów totalitarnych – ORGANIZATORZY stanowczo oświadczają, że niniejsza Impreza nie służy promocji systemów totalitarnych;
  5. osób promujących partie polityczne – ORGANIZATORZY stanowczo oświadczają, że niniejsza Impreza nie służy promocji żadnej partii lub ugrupowania politycznego;
  6. noszącym lub rozkładającym nieuzgodnione z Organizatorami transparenty i bannery.
 11. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez służby porządkowe Organizatorów i przekazany Policji. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały zostaną uzgodnione z Organizatorami.
 12. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 13. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, poleceń Organizatorów i działających na zlecenie Organizatorów służb porządkowych.
 14. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym Organizatorów niezwłocznie wezwą one Policję, która zajmie się rozpatrzeniem danego przypadku.
 15. Rekonstruktorów obowiązują dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dla grup rekonstrukcji historycznej.
 16. Każdy z rekonstruktorów bierze udział w rekonstrukcjach historycznych na własną odpowiedzialność.
 17. Niepełnoletni uczestnicy „Pól Chwały” mogą wziąć bierny udział w rekonstrukcjach historycznych tylko pod opieką osób dorosłych.
 18. Wygrodzony teren rekonstrukcji historycznych jest obszarem zamkniętym dla widzów, fotoreporterów i operatorów kamer bez akredytacji Organizatorów.
 19. Organizatorzy są uprawnieni do nieodpłatnego utrwalania całości Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 20. Organizatorzy utrwalają również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatorów oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony i rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 21. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.polachwaly.pl
 22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych rzeczowo ustaw. Spory rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Organizatorów.